RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r w moim Kole lub poprzez system e-zezwoleń chcę opłacić składkę członkowską roczną potwierdzającą przynależność do wskazanego Koła PZW - opłacając składkę członkowską roczną akceptuje Statut PZW.
Wędkarze Okręgu PZW w Legnicy mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu pełnej rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO


Jeżeli zakupu składki członkowskiej dokonano elektronicznie w 2023 roku, proszę wpisać numer E-zezwolenia tej składki.
Jeżeli pierwszy raz wstępujesz do PZW i nie posiadasz legitymacji członkowskiej pozostaw pole puste.

WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W LEGNICY
ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 Legnica
KRS: 0000107098, NIP: 6911770763, REGON: 39048982300000

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKREG W LEGNICY
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (Wykup e-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe
 1. DEFINICJE
  1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży E - zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  2. Sprzedający - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W LEGNICY z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 Legnica wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000107098,NIP: 6911770763, REGON: 39048982300000, (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
  3. Kupujący - osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie PZW Okręg w Legnicy, spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
  4. Serwis E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pzwokreglegnica.pl prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać opłacenia składek członkowskich oraz zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
  5. Transakcja - opłacenie składek członkowskich oraz umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
  6. Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
  7. E-Zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E- Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania.
  2. Warunkiem zakupu E-zezwolenia jest spełnienie następujących wymagać technicznych dla sprzętu informatycznego:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowanie w systemie przeglądarka
  3. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW i wędkarzy niezrzeszonych.
  4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską
   • dla osób niezrzeszonych (obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską,
   • dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej
  5. Od dnia 22 marca 2020 r. w związku z wytycznymi dot. zwalczania SARS-Cov-2 na terytorium RP, w sprzedaży są następujące rodzaje składek członkowskich rocznych: składki okręgowe roczne dla członków PZW innych okręgów, składki członkowskie ogólnozwiązkowe wraz ze składką członkowską okręgową dla członków PZW Okręg w Legnicy
  6. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW innych okręgów wraz z kartą wędkarską i dokumentem potwierdzającym członkostwo (legitymacją PZW)
   • członków PZW Okręgu w Legnicy wraz z kartą wędkarską lub paszportem jeżeli członek okręgu legnickiego jest cudzoziemcem zwolnionym z posiadania karty wędkarskiej
   • Wnosząc składki członkowskie na PZW Okręg w Legnicy, wędkarz oświadcza, że akceptuje Statut PZW i staje się wędkarzem zrzeszonym w Polskim Związku Wędkarskim
 3. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)
  1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
   • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
   • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU .
  3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
  4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem RODO [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze PZW OKRĘG W LEGNICY adres ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 Legnica, lub pod numerem telefonu : +48 76 852 50 49.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 5/2, 59-220 Legnica.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy jest możliwy w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 5/2 lub pod numerem telefonu 76 852 47 48, pod adresem e-mail: zopzw@legnica.home.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub podmiot przetwarzający.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków określonych w Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizację zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.